autoportret Ireny Gawlikowskiej
Home
Cel nagrody
Regulamin Komisji Nagrody
Jak zgłaszać kandydaturę
Jak finansowana jest nagroda
Kto otrzymał nagrodę do tej pory
Historia starań o nagrodę
O Irenie i Adamie
Forum
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Regulamin Nagrody imienia Adama i Ireny Gawlikowskich


 1. Postanowienia ogólne.
  1. Komisja nosi nazwę "Komisja Nagrody Imienia Ireny i Adama Gawlikowskich" i zwana jest dalej Komisją.
  2. Komisję powołuje Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

 2. Cel Nagrody i jej podstawy finansowe.
  1. Nagroda Imienia Ireny i Adama Gawlikowskich, zwana dalej Nagrodą, została ustanowiona dla przyjścia z pomocą szczególnie uzdolnionym absolwentom Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w podjęciu samodzielnej działalności artystycznej.
  2. Akademia Sztuk Pięknych wraz z darczyńcą dołożą starań, żeby Nagroda oprócz jej samej wartości pieniężnej pomagała zwycięzcy w pomyślnym starcie zawodowym.
  3. Wysokość nagrody brutto waha się realizując życzenie darczyńcy wokół 3/4 aktualnych odsetek wkładu bankowego przeznaczonego na nagrodę.

 3. Skład i zadania Komisji
  1. Skład komisji zostanie wyznaczony każdorazowo przez Rektora i podany wcześniej do publicznej wiadomości. Wejdą do niej:
            
   1. przedstawiciel(-ele) Akademii Sztuk Pięknych         
   2. dziennikarz piszący w mediach o sztuce         
   3. przedstawiciel darczyńców         
   4. przedstawiciel renomowanej galerii sztuki

  2. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.
  3. Komisja może nie przyznać Nagrody w danym roku i wówczas kwota przewidziana na Nagrodę powiększa fundusz Nagrody.

 4. Tryb przyznawania Nagrody.
  1. Do Nagrody mogą kandydować wszyscy dyplomanci Akademii osobiście, lub poprzez zgłoszenie ze strony organów Akademii.
  2. Podstawą przyznania Nagrody jest praca dyplomowa obroniona w danym roku akademickim.
  3. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów i mają charakter ostateczny.
  4. Decyzja Komisji o przyznaniu Nagrody zostaje zamieszczona w protokole popisanym przez wszystkich członków Komisji biorących udział w podjęciu decyzji, którego pełną wersję otrzymują Rektora oraz pełnomocnik darczyńców.
  5. Nagrodę wręcza uroczyście Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

 5. Postanowienia końcowe.
  1. Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być dokonane na wniosek: Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie lub wykonawcy testamentu Ireny Gawlikowskiej
  2. Zmiany te wchodzą w życie po ich obopólnej akceptacji.
  3. Informacje o Nagrodzie są opublikowane na poświęconej jej stronie internetowej http://gawlikowscy.evot.org , do której odnośnik podany jest także na stronach Akademii.©    evot.org, 2007